กำหนดการการส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงาน
กำหนดการ รายละเอียด
ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มีนาคม 2564
 • เปิดรับบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาว 4-8 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบไฟล์ .doc หรือ .docx
 • ส่งแบบลงทะเบียนนำเสนอผลงาน และไฟล์ผลงาน ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ : http://ncba.utcc.ac.th/register_journal.php
 • ชำระค่าลงทะเบียนที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยการค้าไทย
  ชื่อบัญชี “นางสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล และ น.ส.เพชรรัตน์ แจ้งจั่น”
  เลขที่บัญชี 030-0-32764-0
7 พฤษภาคม 2564 วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานให้นำเสนอพร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุง
11 พฤษภาคม 2564 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้ทรงวุฒิ)
22 พฤษภาคม 2564 รูปแบบ e-Conference
 • ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
  นำเสนอรูปแบบ Virtual & Interactive Presentation
 • ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
  นำเสนอรูปแบบ VDO Clip Presentation

© 2021 UTCC All Right Reserved