วิธีการส่งและขั้นตอนการพิจารณาบทความวิจัย
  1. ผู้ส่งบทความสามารถส่งบทความ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Research Paper) ในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word (.docx หรือ .doc) ส่งผ่านหน้าเว็บไซต์
  2. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการประชุมได้รับบทความ จะส่ง Email ตอบกลับเพื่อยืนยันการรับพิจารณาบทความ โดยคณะกรรมการดำเนินการประชุมจะส่งบทความให้คณะกรรมการประเมินผลงาน ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลงานประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิตามจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สก.อว.) กำหนด บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบสองทาง (Double-Blind review) ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาบทความที่ส่งหลังจากวันที่กำหนด
  3. คณะกรรมการดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ส่งบทความทาง Email ซึ่งหากมีการแก้ไข ผู้ส่งบทความจะต้องดำเนินการแก้ไขและส่งคืนบทความตามวันและเวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
  4. หลังจากตรวจสอบการแก้ไขแล้ว คณะกรรมการดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบอย่างเป็นทางการกับตัวแทนของผู้เขียนบทความอย่างน้อย 1 ท่าน (กรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 1 ท่าน) และต้องลงทะเบียนนำเสนอบทความวิจัยตามกำหนดเวลา หากไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ คณะกรรมการดำเนินการประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตีพิมพ์บทความวิจัยลงใน Proceeding ของการประชุมนี้ อนึ่ง ผู้เขียนจะต้องระบุชื่อผู้เขียนหลักและ Email address ที่เปิดใช้งานอย่างสม่ำเสมอให้ชัดเจน เพื่อเป็นช่องทางให้กับทางคณะกรรมการดำเนินการประชุมติดต่อกลับได้
  5. การพิจารณาคัดเลือกบทความและการตัดสินรางวัลโดยคณะกรรมการดำเนินการประชุม ถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด

© 2021 UTCC All Right Reserved