ลงทะเบียนออนไลน์
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - สกุล
เพศ
ชาย  หญิง
สัญชาติ
สถานะ
อาจารย์  นักวิจัย  นักวิชาการ  นิสิต/นักศึกษา  ผู้สนใจทั่วไป
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
e-mail
ที่อยู่
ค่าลงทะเบียน
 
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย นิสิต/นักศึกษา 1,200 บาท คณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลอื่น 1,500 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 1,000 บาท
ใบนำฝาก
 
* ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และมีความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร
แนบไฟล์เอกสาร (.doc .docx)
 
* ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Research Paper) หรือ เอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual Paper) ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และมีความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร
ทราบข่าวจาก
   
 

© 2021 UTCC All Right Reserved