หน่วยงานเจ้าภาพ และคณะกรรมการพิจารณาบทความ

1. หน่วยงานเจ้าภาพ

1.1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1.3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. คณะกรรมการพิจารณาบทความ

คณะกรรมการพิจารณาบทความผลงานวิชาการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานเจ้าภาพตามจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด และทำการประเมินบทความด้วยระบบการประเมินแบบสองทาง (Double-Blind review)


© 2021 UTCC All Right Reserved