การเตรียมบทความวิจัยเพื่อนำเสนอและการจัดรูปแบบบทความวิจัย

การเตรียมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Research Paper) และเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual Paper)

 1. ผู้ส่งบทความต้องเตรียมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ เอกสารแนวคิดเบื้องต้น ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (รวมหน้าปกและบทคัดย่อเรียบร้อยแล้ว) ตามรูปแบบที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด ดังรายละเอียดในหัวข้อ 1.2
 2. กรณีเป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Research Paper) จะต้องเป็นบทความที่เข้าความหมายถึงงานวิจัยที่มีการพัฒนาหรือทดสอบองค์ความรู้ และ/หรือ ทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในการนำไปใช้ในสาขาที่ทำงานวิจัยนั้นๆ และผลที่ได้ต้องตอบคำถามงานวิจัยที่ผู้จัดทำได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วย
  • บทนำ (Introduction)
  • ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
  • วิธีการศึกษา (Methodology)
  • ผลการศึกษาและอภิปราย (Results and Discussion)
  • สรุปผลการศึกษา (Conclusion)
 3. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผู้ส่งบทความจะทำการจัดส่งนั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เขียนในตัวบทคัดย่อ จากผู้เชี่ยวชาญ สถาบันที่น่าเชื่อถือ หรือ ผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 4. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำจะถูกรวบรวมเป็น Proceeding ของการประชุม

การจัดรูปแบบบทความวิจัย

 • การจัดหน้าขนาด 8” x 10 ½” ให้ห่างจากขอบซ้ายและขอบขวา 2.5 ซม. ขอบบน 2.5 ซม. ขอบล่าง 2 ซม.
 • ชื่อเรื่อง จัดให้อยู่กลางหน้ากระดาษและห่างจากขอบบน 4.5 ซม.
  • บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : Angsana New_Bold ขนาด 20 ตัวหนา
  • บทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : Angsana New_Bold ขนาด 20 ตัวหนา
 • ชื่อผู้เขียนบทความ
  เว้น 1 ระยะบรรทัด จากชื่อเรื่องในหน้าแรก ชิดขอบขวา และมี * ต่อท้ายชื่อ-นามสกุล เฉพาะหน้าแรก (หากมีผู้เขียนมากกว่า 1 ท่าน ให้ใช้ ** และ *** ในท่านที่ 2 และ 3 ตามลำดับ) นอกจากนี้ ให้ระบุชื่อผู้เขียนหลักและ Email address ที่เปิดใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นช่องทางให้กับทางคณะกรรมการดำเนินการประชุมติดต่อกลับได้
  • ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : Angsana New_Bold ขนาด 16 Point ตัวหนา
  • ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : Angsana New_Bold ขนาด 16 Point ตัวหนา
 • บทคัดย่อ ABSTRACT (บทคัดย่อและคำสำคัญต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 1/2 หน้า แต่ไม่เกิน ¾ หน้า)
  • ภาษาไทยใช้ Font : Angsana New ขนาด 15 Point
  • ภาษาอังกฤษใช้ Font : Angsana New ขนาด 15 Point
  โดยห่างจากชื่อผู้เขียน 1 ระยะบรรทัด ส่วนเนื้อหา (19P) รายละเอียดให้ห่างจากคำบทคัดย่อ 1 ระยะบรรทัด (20P)
 • หัวข้อบทความ จัดให้อยู่ชิดซ้าย
  • ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : Angsana New_Bold ขนาด 18 Point ตัวหนา
  • ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : Angsana New_Bold ขนาด 18 Point ตัวหนา
 • บรรทัดเนื้อหารายละเอียด บรรทัดแรกให้ห่างจากหัวข้อ 1 บรรทัดพิมพ์ แต่การพิมพ์เนื้อหาทั่วไป
  • บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : Angsana New ขนาด 15 Point ตัวปกติ
  • สำหรับบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : Angsana New ขนาด 15 Point ตัวปกติ
  ย่อหน้าของบทความ เคาะวรรค 5 ตัวอักษร
 • ตารางหรือกราฟ
  • ถ้ามีตารางหรือกราฟ ให้พิมพ์คำว่า Table 1 หรือ Figure 1 ด้วยตัวพิมพ์หนา เว้น 1 ตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ชื่อตาราง
  • ส่วนชื่อให้พิมพ์ด้วยตัวปกติขนาด 16 Point
  • ส่วนรายละเอียดของตารางและรูปดูตามความเหมาะสม โดยถ้ามีหมายเหตุและแหล่งที่มาให้พิมพ์ที่ท้ายตาราง
 • Footnote พิมพ์ต่อท้าย Paper
  • ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Font : Angsana New_Regular ขนาด 12 Point ตัวปกติ
  • สำหรับบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร Font : Angsana New_ Regular ขนาด 12 Point ตัวปกติ
 • บรรณานุกรม
  ใช้ Font : Angsana New_Bold ขนาด 18 Point ตัวหนา ชิดซ้ายอยู่หน้าสุดท้ายของบทความ โดยชื่อเรียงลำดับอักษรภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกชิดซ้าย บรรทัดต่อไป TAB 0.5 ซม. เนื้อหารายละเอียด ใช้ Font : Angsana New ขนาด 15 Point ตัวปกติ
ตัวอย่าง : คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

© 2021 UTCC All Right Reserved